OpenJudge

已结束的比赛

日期 标题 参与者
2018-03-09 2016级数据结构与算法课设--第2次测试 242
2018-03-08 ~ 2018-03-09 2016级数据结构与算法课设--回溯法 158
2018-03-07 ~ 2018-03-09 2016级数据结构与算法课设--动态规划法 189
2018-03-06 ~ 2018-03-09 2016级数据结构与算法课设--分治法 191
2018-03-03 ~ 2018-03-06 2016级数据结构与算法课设--贪婪法 193
2018-03-06 2016级数据结构与算法课设--第1次测试 244
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-图 107
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-树 132
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-字典与散列 156
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-栈和队列 205
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-线性表 224
2018-02-26 ~ 2018-03-02 2016级数据结构与算法课设-简单算法 243
2017-03-13 15级软件1-8班数据结构课设第4次测试 241
2017-03-06 15级软件1-8班数据结构课设第3次测试 241
2017-03-03 15级软件1-8班数据结构课设第2次测试 237
2017-03-01 15级软件1-8班数据结构课设第1次测试 241
2017-02-28 15级软件1-8班数据结构课设第1次练习 236
2016-11-19 ~ 2016-11-20 2016年燕山大学编程设计大赛 51
2016-06-24 14级软件5-8班第三次测验 121
2016-06-23 14级软件1-4班第三次测验 125
2016-06-08 14级软件5-8第二次测试 119
2016-06-06 14级软件1-4第二次测验 110
2016-05-27 14级软件5-8班第一次测验 114
2016-05-26 14级软件1-4班第一次测验 116
2016-05-20 系统使用测试(周五下午) 106
2016-05-19 系统使用测试(周四上午) 112